Ochrana (spracovanie) osobných údajov

 

I. Zákazník dáva spoločnosti CREOTOUR s.r.o. (ďalej iba CREOTOUR) podľa zákona č.122/2013, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v zmluve, alebo poskytnutých v súlade s dobrovoľne poskytnutou recenziou súvisiacou s poskytnutými prípadne sprostredkovanými službami cestovnou agentúrou CREOTOUR. Poskytnuté osobné údaje nebudú spoločnosťou CREOTOUR spracované na iné účely ako na účely ponúkania služieb cestovnej agentúry a ponúkanie a predaj zájazdov a iných služieb pod obchodnou značkou CREOTOUR, a to po neobmedzenú dobu a v rozsahu poskytnutých údajov.

 

II. Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany spoločnosti CREOTOUR, a to k účelom podľa článku I. týchto Podmienok. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť uvedením jednoduchej poznámky „Nezasielať obchodné informácie“ do časti „Požiadavka/prianie klienta“ uvedenej v Zmluve.

 

III. Osobné údaje Zákazníka môžu byť sprístupnené iba príslušným cestovným kanceláriam, a to za účelom plnenia Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. CREOTOUR má s touroperátormi uzatvorenú sprostredkovateľskú zlmuvu. Osobné údaje Zákazníka môžu byť rovnako sprístupnené leteckej spoločnosti v rozsahu jej požiadaviek v prípade sprostredkovania leteckých služieb.

 

IV. Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je CREOTOUR povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že CREOTOUR vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť CREOTOUR o vysvetlenie alebo požadovať, aby CREOTOUR odstránil takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie CREOTOUR žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má Zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť aj priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.