Obchodné podmienky pre predaj zájazdov

 

I. Vznik zmluvného vzťahu


Prevádzkovateľom internetovej stránky www.creotour.sk je spoločnosť CREOTOUR s.r.o. (ďalej len CREOTOUR), so sídlom na adrese M. R. Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 408 219, DIČ: 202 385 5570, zapísaná obchodnom registri OS Trenčín, vložka č. 28783/R, oddiel Sro.

CREOTOUR, je autorizovaným predajcom a zmluvným partnerom vybraných cestovných kancelárií. Partnerské cestovné kancelárie sú riadne poistené a fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Ceny zájazdov sú stanovené a cestovná agentúra CREOTOUR ich nijako nenavyšuje.


Zmluvný vzťah medzi CREOTOUR  a zákazníkom vzniká na základe zákazníkom (prípadne jeho zmocneným zástupcom) podpísanej záväznej Zmluvy o obstaraní zájazdu/služieb CR (ďalej len zmluva) potvrdenej CREOTOUR (prípadne jej splnomocneným predajcom) a úhradou zálohy na účet CREOTOUR. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej zmluvy zákazník potvrdzuje, že tieto Všeobecné zmluvné podmienky CREOTOUR uznáva a súhlasí s nimi.


Potvrdením zmluvy sa CREOTOUR zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Pre zákazníka sú záväzné iba informácie o poskytovaných službách uvedené v zmluve. V prípade, že sa údaje v zmluve odlišujú od údajov uvedených v katalógu, sú záväzné údaje uvedené a podpísané v zmluve. V prípade záujmu zo strany zákazníka je možné poskytnúť doplňujúce informácie formou katalógu, emailom, telefonicky alebo osobne na adrese pobočky.

 

 

II. Platobné podmienky


CREOTOUR má právo na zaplatenie celkovej ceny služieb pred ich poskytnutím. CREOTOUR je oprávnená požadovať zálohu vo výške minimálne 20% z celkovej ceny objednaných služieb (vrátane doplnkových služieb), doplatok celkovej ceny je zákazník povinný uhradiť najneskôr 31 dní pred plnením zmluvy. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 31 dní pred plnením zmluvy je zákazník povinný uhradiť 100% celkovej ceny objednaných služieb.


Platba sa vykonáva v hotovosti, bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny za plnenie zmluvy, alebo doplatku zákazníkom, je CREOTOUR oprávnená neposkytnúť služby a od zmluvy odstúpiť s tým, že náklady spojené so zrušením zmluvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

 

 

III. Cena


Cenou za služby (za plnenie zmluvy) sa rozumie súhrnná cena uvedená v zmluve. Prípadné zľavy, vyhlásené CREOTOUR v dobe po dátume podpisu zmluvy nezakladajú právo zákazníka na zľavnenú cenu. CREOTOUR je oprávnená pred plnením zmluvy jednostranným úkonom zvýšiť jej súhrnnú cenu v prípade že dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, palivových príplatkov a podobne, ktoré stanovujú dopravcovia a letecké spoločnosti. Písomné oznámenie o zvýšení celkovej ceny zašle CREOTOUR zákazníkovi pred plnením zmluvy.
Ak bude CREOTOUR nútená zvýšiť celkovú cenu za plnenie zmluvy za iných ako hore uvedených podmienok, navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy. (ďalej bod 5.)

 

 

IV. Práva a povinnosti zákazníka


a. Základné práva zákazníka:

 • právo na riadne poskytnutie objednaných služieb;
 • právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené v katalógu, zvlášť kontakt na osobu, na ktorú sa môže zákazník v prípade potreby obrátiť (miestny zástupca touroperátora, zastupiteľský úrad – adresa a telefón), podrobnosti o možnosti kontaktu s neplnoletou osobou, príp. zástupcom touroperátora v mieste pobytu neplnoletej osoby, pokiaľ ide o služby ktorých sa zúčastňuje neplnoletá osoba;
 • právo byť oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu objednaných služieb a celkovej ceny;
 • právo zrušiť svoje čerpanie služieb kedykoľvek pred plnením tejto zmluvy a to odstúpením podľa čl. 6 týchto podmienok;
 • právo písomne oznámiť CREOTOUR, že plnenie vyplývajúce zo zmluvy bude miesto neho čerpať iná osoba. Súčasne s oznámením je povinný CREOTOUR doručiť prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí so zmluvou a spĺňa všetky podmienky tak, aby mohla byť zmluva v jeho prospech plnená. Oznámenie musí byť doručené CREOTOUR v termíne 7 dní pred plnením zmluvy; pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie celkovej ceny a nákladov, ktoré CREOTOUR vzniknú v súvislosti so zmenou zákazníka;
 • právo na reklamáciu závad v súlade s článkom 7. týchto podmienok;
 • právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v zmluve a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými osobami;
 • právo obdržať doklad o povinnom zmluvnom poistení CK pre prípad úpadku obsahujúci označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti, pokiaľ kombinácia služieb zvolených zákazníkom spĺňa znaky zájazdu podľa Zákona 281/2001 Zb. zo dňa 14. júna 2001.

b. Základné povinnosti zákazníka:

 • poskytnúť CREOTOUR súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, hlavne úplné a pravdivé vyplnenie potrebných tlačív a predloženie potrebných dokladov (fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza, súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov bez jeho sprievodu a pod.);
 • zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu plnenia zmluvy, podobne zabezpečiť sprievod a dohľad osôb ktorých zdravotný stav to vyžaduje;
 • nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov;
 • zaplatiť cenu za plnenie zmluvy v súlade s čl. 3 týchto podmienok a preukázať to dokladom o zaplatení; pokiaľ neuhradí zákazník celkovú cenu za plnenie zmluvy v stanovenom termíne, má CREOTOUR právo od zmluvy odstúpiť a účtovať zodpovedajúci storno-poplatok;
 • bez zbytočného odkladu oznamovať CREOTOUR svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dojednaných služieb;
 • prevziať od CREOTOUR doklady potrebné k čerpaniu služieb;
 • dostaviť sa v stanovenom čase na miesto zrazu so všetkými dokladmi požadovanými v cestovných pokynoch;
 • pri cestách do zahraničia mať u seba všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín (cestovný doklad, doklad o zdravotnom poistení, očkovací preukaz, atď., pokiaľ sú vyžadované); Takisto je povinný sa informovať o aktuálnych vízových podmienkach u zastupiteľských orgánov krajiny, kam cestujú, resp. ktoré budú prechádzať a potrebné víza si obstarať;
 • riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo inej cestovnou kanceláriou určenej osoby a dodržovať stanovený program, dodržovať predpisy platné v navštívenej krajine, resp. mieste a v objekte; v prípade porušenia právnych predpisov, alebo závažného narušovania programu účastníkmi zájazdu, konajú orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní;
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť, alebo obmedzovať ostatných odberateľov služieb;
 • uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, alebo v ubytovacom či inom zariadení kde čerpal služby zabezpečené podľa zmluvy.

 

 

V. Zmeny dohodnutých služieb, ich právne dôsledky a rušenie služieb


a. Pred plnením zmluvy

 • pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré CREOTOUR bránia poskytnúť služby podľa dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo ceny) alebo ich zrušiť. Takéto zmeny je CREOTOUR povinná oznámiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu;
 • zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek stornopoplatkov: - pri zrušení služieb cestovnou kanceláriou - pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej, alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej (odjazdovej) trasy z dopravných, bezpečnostných a podobných dôvodov;
 • pokiaľ zákazník neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia oznámenia o zmenách, má sa za to, že so zmenami súhlas. V prípade, že so zmenami nesúhlasí, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov;
 • CREOTOUR si pri skupinových a poznávacích zájazdoch vyhradzuje právo zrušiť zájazd, pokiaľ nie je dosiahnutý minimálny počet cestujúcich osôb uvedených v podmienkach cesty. O zrušení služieb je CREOTOUR povinná zákazníka informovať najneskôr 7 dní pred odjazdom.

b. V priebehu plnenia zmluvy

 • CREOTOUR je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať. V takomto prípade je CREOTOUR povinná:

- zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné pôvodným podmienkam, resp. odpovedajúce charakteru služieb,

- vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie,

- poskytnúť zákazníkovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite.

V prípade, že CREOTOUR zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky zákazníka voči CREOTOUR vylúčené. CREOTOUR si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolnosti (neistá bezpečnostná situácia, stávky, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CREOTOUR nemohla ovplyvniť, ani predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny programu a celkovej ceny.

 • u služieb, ktorých súčasťou je ubytovanie v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle teda nemožno reklamovať eventuálne skrátenie „pobytu“.
 • v prípade individuálnej dopravy - CREOTOUR neručí za prípadné oneskorenie z technických príčin/ technická porucha na vozidle objednávateľa/, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z dôvodu preťaženia komunikácií, hraničných prechodov, stávok, či vyšších moci; cestujúci musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť výraznejšieho meškania. V prípade oneskorenia pri individuálnej doprave nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy, ani na zľavu či iné odškodnenie.

 

 

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka, stornopoplatky


Zákazník má právo kedykoľvek pred plnením zmluvy od zmluvy odstúpiť. Toto odstúpenie musí byť písomné. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je písomné odstúpenie (storno) doručené CREOTOUR. Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť CREOTOUR prípadné stornopoplatky.


Stornopoplatok sa účtuje vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však:

 • do 30 dní pred nástupom na zájazd - 50% z ceny zájazdu,
 • 29 – 1 deň pred nástupom na zájazd - 93% z ceny zájazdu,
 • nenastúpenie na zájazd - 100% z ceny zájazdu.

V prípade storna jednej osoby v dvojlôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Pokiaľ zákazník v termíne podľa zmluvy nezačne odoberať služby, alebo svojou vinou služby zmešká, alebo mu okolnosti neumožňujú ich odobrať, má CREOTOUR nárok na úhradu strát, ktoré jej týmto vzniknú, poprípade na úhradu celkovej ceny všetkých poskytovaných služieb. V prípade, že zákazník v priebehu poskytovania služieb službu svojvoľne neodoberie, alebo úplne nevyčerpá, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.


V prípade zmeny mena zákazníka podľa písm. e. čl. 4. (práva zákazníka) účtuje CREOTOUR poplatok podľa sadzieb jednotlivých touroperátorov. Ak požaduje zákazník preobjednanie na iný termín alebo hotel a CREOTOUR má možnosť tak urobiť, je zákazník povinný zaplatiť poplatok zodpovedajúci stornopoplatkom.

 

 

VII. Reklamácie, zodpovednosť za škody


V prípade, že rozsah, alebo kvalita poskytovaných služieb je nižšia ako bola vopred dohodnutá, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CREOTOUR písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Reklamáciu je možné uplatniť i u cestovnej kancelárie, alebo agentúry, ktorá sprostredkovala uzatvorenie zmluvy. CREOTOUR sa k reklamácii vyjadrí do 30 dní odo dňa kedy ju obdržala.


Pri vzniku závad v plnení je zákazník povinný spoločne pôsobiť v tom smere, aby sa eventuálnym škodám zabránilo, alebo aby boli čo najmenšie. Zákazník je hlavne povinný všetky svoje výhrady bezodkladne oznámiť v mieste vzniku sprievodcovi/delegátovi touroperátora, prípadne vedúcemu prevádzkarne poskytujúce služby, alebo inému zodpovednému pracovníkovi tak, aby mohla byť uskutočnená náprava včas na mieste. Pokiaľ sa nedostatok nepodarí odstrániť, spíše sprievodca/delegát touroperátora, prípadne iný zodpovedný pracovník so zákazníkom reklamačný protokol. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie. CREOTOUR neručí za úroveň cudzích služieb u akcií, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli, alebo inej organizácii.


Ak príde k okolnostiam ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CREOTOUR (vis major) alebo okolnostiam na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne, alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok na zľavu z ceny týchto služieb. Ak preruší CREOTOUR zájazd z vyššej moci, je povinná vykonať všetky opatrenia k doprave cestujúceho späť.


CREOTOUR nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená:

 • zákazníkom,
 • treťou osobou, pokiaľ nie je spojená s poskytovaním služieb,
 • neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať,
 • výška náhrady škody za záväzky zo zmluvy, týkajúcej sa leteckej prepravy, sa riadi ustanoveniami medzinárodných dohôd uzavretých vo Varšave, Haagu a Guadalajare a v prípade letov do USA a Kanady Montrealskou dohodou,
 • stratu, poškodenie, či oneskorené dodanie batožiny v leteckej doprave reklamuje vždy zákazník priamo u prepravcu.

 

 

VIII. Cestovné poistenie zákazníka


CREOTOUR môže sprostredkovať zákazníkovi cestovné poistenie. Poistná zmluva na poistenie zákazníka vzniká priamo medzi zákazníkom a poisťovňou. V prípade poistných udalostí CREOTOUR poskytuje potrebnú súčinnosť, nehradí však poplatky za lekárske ošetrenie a pod..

 

 

IX. Cestovné doklady


Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do destinácie, prípadne štátu. Prípadné vízové formality si musia cestujúci zaistiť sami ešte pred vycestovaním.


Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií je potrebná platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.mzv.sk – Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Cestujúci je povinný pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii, prípadne v štáte. Za prípadné neudelenie víza cestujúcemu, prípadne spomenuté neoverenie, nenesie CREOTOUR žiadnu zodpovednosť.


Potrebné doklady ako voucher, letenky a pod. obdrží zákazník od CREOTOUR. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odchodom. V niektorých prípadoch budú letenky a voucher odovzdané až priamo na letisku. O tejto skutočnosti je zákazník oboznámený v pokynoch.

 

 

X. Záverečné ustanovenie


Tieto Všeobecné zmluvné podmienky vstupujú do platnosti dňa 12. septembra 2013. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na celkovú platnosť podmienok a uzatvorenej zmluvy.